Strokovno srečanje oktober 2019


Pravice davčnih zavezancev in dolžnosti davčnega organa v postopkih DIN po določbah ZDavP-2 in ZUP

Kdaj: 9.10.2019 med 14.00 in 16.00

Kdo: Mateja Končan Verstovšek, odvetnica in članica ZDSS

Kje: OOZ Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana


Vsebina:

 - pomen spoštovanja načela zakonitosti s strani davčnega  organa ter njegove dolžnosti pri vodenju postopka  ter s tem povezano (ne)zakonito tolmačenje določb 74. čl. ZDavP -2

-pravica zavezanca do podaje izjave ter do predlaganja dokazov ter dolžnost organa ,da jih izvede,

- pravica zavezanca biti seznanjen z vsebino spisa in s tem povezana dolžnost organa, na katere listine oz. listinske dokaze sme  organ opreti odločbo,

- uveljavljanje pravice zavezanca, da organ o dejanjih, ki jih opravi, sestavi zapisnik ter zavezančeva pravica podaje pripomb nanj

-pospešitvena sredstva, ki jih ima na voljo zavezanec  za izdajo I. st. in II. st. odločbe  organa v upravnem- tudi DIN postopku,

- kdaj je dokazno breme dokazovanja pravno relevantnih dejstev v postopku na zavezancu in kdaj na organu ter kako bi dejstvo, kdo nosi dokazno breme,  moralo vplivati na izvedbo postopka, ki ga vodi organ ter posledično na izdano odločbo (76. čl. ZDavP-2),

- vpliv s strani organa v določenem postopku že izdane dokončne in  pravnomočne odločbe, na izdajo kasnejših odločb organa, v postopkih, v katerih zavezanci navajajo isto dejansko stanje ,kot je bilo ugotovljeno z dokončno in pravnomočno odločbo organa,

-pravica zavezanca ,da ga organ pred izdajo odločbe seznani z njegovim uspehom dokazovanja,

-vpliv konkretnega pravnomočno končanega postopka pri organu za prvega zavezanca , zaradi katerega je organ pričel postopek DIN pri drugem zavezancu, zlasti dolžnosti organa  do drugega zavezanca že v času, ko za prvega zavezanca postopek še ni bil pravnomočno končan  in pravice drugega zavezanca po pravnomočno končanem postopku prvega zavezanca, če v tem postopku ni imel možnosti sodelovati,

-možnosti zavezanca (pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe) v prekrškovnem postopku doseči izvedbo dokazov, ki jih finančni organ kljub zavezančevemu pravočasnemu predlogu ni izvedel v postopku DIN in posledično ob eventuelno drugače ugotovljenem dejanskem stanju v postopku o prekršku,doseči obnovo postopka v davčnem postopku 

Elektronska prijava
(prijave zbiramo do 8.10.)

Gradivo
2 izročka na stran
3 izročki na stran