STALIŠČE ZDSS - nakup lastnih deležev do31.12.2019

Datum objave: 08. 10. 2020

To stališče je sprejel Upravni odbor Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (www.davki.org), na podlagi izvedenega internega izobraževanja na temo »lastni poslovni deleži v luči davčnih nadzorov od 2018 do 2020«.

ZDSS je pridobila od Finančne uprave, na podlagi zahteve po informacijah javnega značaja, odgovor, da FURS, pred, izvedbi sistematičnih inšpekcij vseh družb, kjer je bila ugotovljena nakup lasnega poslovnega deleža, ni izdala nobenega strokovnega stališča o problematiki nakupa lastnih poslovnih deležev.  

Po mnenju ZDSS, ravnanje organa, ki:

1. sistematično izvaja davčne nadzore v zvezi z določenim težjimi pravnimi vprašanji (prodaja lastnega deleža sodi v t.i pravice podjetnika po Ustavi Republike Slovenije – svobodna gospodarska pobuda, organ pa zahteva pojasnila, brez materialno-pravne podlage),

2.in predhodno ne izda stališča po določilu 4.odstavka 74.člena ZDAVP-2,

predstavlja kršitev temeljnih načel, ki določajo t.i. integriteto davčne administracije, ki ključno prispeva tudi k nižanju sive ekonomije.

Prav tako ZDSS meni, da Finančna uprava, ki uporablja 74.členZDAVP-2, brez predhodno jasno izdelanih in objavljenih strokovnih stališč in brez upoštevanja, da je prodaja deleža del sestavni del pravice do svobodne gospodarske pobude (podobno kot ustanovitev ali prenehanje družbe in podpisovanje poslovnih pogodb) , krši KODEDS pravic plačnikov davkov, kot gaje predlagala Komisija EU in OECD ter sprejelo že več kot 120 držav ter ga je ZDSS sprejela kot svojo temeljno orodje za pomoč strankam ter tudi ETIČNIKODEKS ZAPOSLENIH V FURS in ETIČNI KODEKS ZAPOSLENIH VJAVNI UPRAVI.

Stranke – plačniki davkov bi morali, pred izdajo inšpekcijskih odločb, pridobiti strokovno stališče FURS v zvezi z domnevno spornimi posli (kdaj pride do izogibanje ali zloraba predpisov), saj sicer ni mogoče zagotoviti stranki ostalih pravic (pravica do pravne varnosti, enakosti pred zakonom, pravica do sodelovanje pooblaščenca v postopkih itd.). Predvsem pa plačniki davkov in davčni svetovalci ne morejo podati morebitnih pritožb zoper storitev FURS v zvezi z ravnanji, ki temeljijo na stališčih, nedostopnih za javnost, na podlagi katerih organ izvaja svoje pristojnosti.

CELOTNO BESEDILO STALIŠČA: kliknite tukaj