Prehod na nove MSRP - splošno


Kdaj: 11.10. med 14.00 in 16.00

Kje: ZDSS, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Kdo: Silva Koritnik Rakela, IHC, članica ZDSS

Vsebina:

Prehod na uporabo novih mednarodnih standardov računovodskega poročanja se praviloma izvede z uporabo za nazaj – torej kot bi ga uporabljali že v primerjalnem obdobju. Vendar prav ta standard daje tudi 'poenostavljeno možnost prehoda',
Na voljo je ogled posnetka spletnega seminarja (webinar) izvedenega 3.10.2017 z naslovom Prehod na MSRP ni tako težaven, v katerem je predstavljena celotna zbirka MSRP, kot tudi razlike med SRS in  MSRP. Posnetek vključuje tudi tri priloge, ki si jih lahko prenesete. Povsem na koncu pa se dotaknem tudi  novih MSRP.

https://vimeo.com/236555341/8fcaf298e3

Priloga k gradivu na izobraževanju bo nabor zgledov knjiženj, ki jih udeleženci dobijo na celodnevnih seminarjih.


MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci

Standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, bo nadomestil dva standarda in kar nekaj pojasnil. Uvaja nov model petih korakov, ki pa smo ga v praksi pravzaprav že izvajali, še predno ga je standard tako poimenoval. Za proizvajalce in trgovce ne bo posebnih sprememb, nekatere dejavnosti pa bodo lahko doživele spremembe (telekomunikacije, proizvodnje programske opreme). Splošna značilnost standarda je, da daje podrobnejše napotke za nekatera področja.

VSEBINA
Osnovne definicije iz MSRP 15: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena,..
Predstavitev modela petih korakov na zgledih knjiženja
Opredelitev pogodbe,
Identifikacija izvršitvenih obvez, 
Določanje transakcijske cene, 
Razporeditev cene na obveze, 
Pripoznavanje prihodkov – v trenutku ali postopoma (stopnja dokončanja)

Izbrana področja
Licenčnine
Principal ali agent (komisijska prodaja, konsignacijska prodaja)


MSRP 16 - Najemi

Čeprav MSRP 16 – Najemi še ni sprejet v EU in ga torej tudi ne moremo prebirati v slovenskem jeziku, pa je pričakovati, da bo sprejet do konca leta 2017. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve ZDDPO-2 (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja,…).
Medtem, ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo 'preselila' v bilanco stanja – razen kratkotrajnih najemov in najemov manjših vrednosti.

VSEBINA
Računovodenje pri najemodajalcih
Računovodenje pri najemnikih
Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti (zgled)
Kasnejše merjenje (zgled)
Razkritja
Prodaja in povratni najem (zgled)
Prehod na MSRP 16 (zgled)

(prijave sprejemamo do 10.10.2017)

Gradivo:
Prosojnice - 2 izročka na stran

Priloge:
MSRP 15 - zgledi knjiženj