Spremembe SRS in vpliv na davčni obračun


Sreda, 11. januar od 14h - 16h

OOPZ Vič Rudnik, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Predavateljica: Ida Kavčič, davčna svetovalka ZDSS

Vsebina:

- opredmetena OS:
   - prevrednotenje OOS: sprememba knjigovodske vrednosti zaradi modela revaloriziranja, zmanjšanje KV zaradi oslabitve;
   - revalorizacijske rezerve;
   - davčni vidik stroškov in odhodkov

- neopredmetena sredstva:
   - amortizacija dobrega imena;
   - slabitev dobrega imena;
   - prevrednotenje NS

- finančna naložbe:
   - finančne naložbe v odvisne organizacije;
   - prevrednotenje zaradi spremembe PV;
   - oslabitve finančnih naložb

- prevrednotenje zalog in terjatev
- prevrednotenje naložbenih nepremičnin;
- oblikovanje rezervacij;
- aktuarski dobički in izgube iz naslova obvez za odpravnine ob upokojitvi;
- ostale spremembe.

Elektronska prijava
(prijave sprejemamo do 10.11.2017)

Gradivo