Strokovno srečanje februar 2016 - praktični primeri knjiženja poslovnih dogodkov po novih SRS 2016

Kdaj: 10.2.2016 med 14h in 16h 

Kje: Sedež ZDSS, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Vsebina: 

Na delavnici bomo obravnavali naslednjo vsebino:
 • Odloženi davki - izračun in knjiženje
 • Poslovna kombinacija - nakup dela podjetja
  • metoda poštene vrednosti
  • metoda knjigovodske vrednosti
 • Popravek napake iz prejšnjih obdobij
 • Nakup zgradbe in razporeditev na dele
 • Revalorizacija (prevrednotenje) nepremičnin in uporaba za povečanje osnovnega kapitala
 • Kasnejša vlaganja v osnovna sredstva
 • Vlaganja v tuja osnovna sredstva
 • Prekinitev pogodbe o finančnem najemu
 • Stroški raziskovanja in razvoja
 • Finančne naložbe v povezane družbe
 • Naložbene nepremičnine - prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev
 • Prodaja z odloženim plačilom
 • Časovne razmejitve
  • za neizkoriščen dopust
  • subvencije za nakup osnovnih sredstev
  • subvencije za pokrivanje stroškov
 • Rezervacije za odpravnine ob odhodku v pokoj
 • Rezervacije za reorganizacijo 
Strokovno srečanje bo popolnoma praktične narave, zato prosimo za aktivnost članov. Silva bo obravnavala zglede knjiženj na podlagi predlogov članstva, zato vas pozivamo, da svoje predloge podate na forumu do petka, 5.2.2016. 

Gradivo