Vrednotenje sredstev in podjetijV sredo, 12.2.2014 ob 14. uri organiziramo na sedežu ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana, strokovno srečanje na temo "Vrednotenje sredstev in podjetij ter vpliv na davčno osnovo".

Vsebina predavanja:

 • ocenjevanje vrednosti in davčni postopki;
 • vloga ocenjevalca vrednosti - vezano na 152. čl. ZDoh.2 (nabavna vrednost kapitala in davčna praksa glede tega);
 • vrednost kapitala fizične osebe ob odtujitvi (med povezanimi in nepovezanimi osebami);
 • poudarki glede pripoznanja neopredmetenih sredsev, opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb ter zalog - ter s tem povezani davčni učinki;
 • statusna preoblikovanja ter preoblikovanje s.p. v d.o.o., vidik: kdaj prenesemo sredstva/vire po pošteni in kdaj po knjigovodski vrednosti, računovodenje in davčni učinki v obeh primerih ter na to vezane priloge k davčnim obračunom;
 • kdaj potrebujemo (o)cenitev podjetja ali sredstev?;
 • kakšne vrste vrednosti podjetja poznamo?;
 • termina: tržna in poštena vrednost;
 • pomen velikosti deleža družbenika, ki ocenjuje ter pribitki v tej povezavi;
 • metode ocenjevanja vrednosti;
 • vloga ocenjevalca vrednosti v povezavi z določbami ZFPPIPP.

Predavatelja: Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij in Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS


Gradiva predavanja lahko najdete tukaj