Novosti v izvršilnem postopku


Predavateljica
: Dida Vovk, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani

Lokacija: OOPZ Vič-Rudnik, Tržaška 207, Ljubljana Vič

Čas: 3.11.2010 od 9. - 13. ure

Kotizacija:
 - za člana ZDSS: 70 EUR + DDV (za vsakega nadaljnjega člana iz istega podjetja: 50 EUR + DDV)
 - za ostale: 100 EUR + DDV

Fotografije z dogodka


Članki Dide Volk


Spoštovane kolegice in kolegi!

dne 13.7.2010 je pričela veljati že osma novela Zakona o izvršbi in zavarovanju iz leta 1998 - Novela ZIZ-H. Novela prinaša kar nekaj sprememb, predvsem so določena natančna pravila iskanja dolžnikovega premoženja, razširjena je možnost poplačila upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, predviden je učinkovitejši postopek izvršbe na podlagi menice, nekaj sprememb pa zasledimo tudi pri izvršilnih sredstvih.

Dva dni kasneje, dne 15.7.2010 pa je začela veljati obsežna novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolvenstnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP-C. Bistvene spremembe in dopolnitve tokratne novele se nanašajo na povečanju učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti in z njimi povezanih izvršilnih postopkov, posamezniku v postopku osebnega stečaja je omogočen nov začetek, velik del sprememb pa se nanaša tudi na večjo profesionalizacijo in usposobljenost upraviteljev.

Z novelo ZFPPIPP-C pa je podrobneje in drugače kot do sedaj urejen vpliv postopkov zaradi insolventnosti (predvsem stečajnega postopka) na izvršilne postopke, ki so že v teku. Zakon loči različne situacije, glede na fazo izvršilnega postopka, v trenutku začetka inslovenčnega postopka, in pri tem določa različne obveznosti (izdaje določenih sklepov) izvršilnega sodišča, kot tudi različne obveznosti upnikov (prijave terjatve v stečajnem postopku).


Vsebina programa

1. IZVRŠBA - NOVELA ZIZ-H

 • Novosti glede pridobivanja podatkov o dolžniku in njegovem premoženju (natančen katalog podatkov, razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov, pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika, novosti pri institutu seznama dolžnikovega premoženja,...)
 • Racionalizacija poslovanja sodišča (dopolnitev načela hitrosti postopka, izključna krajevna pristojnost Višjega sodišča v Ljubljani, prenos pooblastil na strokovne sodelavce in sodniške pomočnike,...)
 • Uskladitev zneskov z eurom in povečanje nekaterih kazni in glob
 • Predlog za izvršbo (razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, na podlagi verodostojne listine, na podlagi priložene menice, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku, vlaganje vlog v elektronski obliki za odvetnike, notarje, izvršitelje in državno bravobranilstvo,...)
 • Novosti pri plačilu sodne takse (enotna ureditev za vse vloge,...)
 • Posebnosti postopka s predlogom za izvršbo na podlagi priložene menice (bistvene sestavine predloga za izvršbo, krajevna pristojnost sodišča, izvršitev sklepa o izvršbi in poplačilo upnika,...)
 • Sklep o izvršbi (posebnosti sklepa o izvršbi na podlagi menice, spremembe pri vročanje, spremembe pri izvršitvi nekaterih sklepov)
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino - CoVL (z nekaterimi spremembami...)
 • Izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (dodatno izvzetje nekaterih prejemkov, razširitev omejitev izvršbe na podjetnika in zasebnika...)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve (prikaz sprememb pri izvršilnih sredstvih).


2. INSOLVENČNI POSTOPKI - NOVELA ZFPPIPP-C

 • Novosti pri skupnih pravilih v postopkih zaradi insolventnosti
 • Upniški odbor
 • Ureditev upraviteljev (Zbornica upraviteljev, nadzor nad upravitelji)
 • Vpliv postopkov zaradi insolventnosti na izvršilne postopke (spremenjena pravila glede unovčevanja premoženja, nov položaj upnikov z ločitveno pravico, pridobljeno v izvršilnem postopku)
 • Novosti v postopku prisilne poravnave in stečaja nad pravno osebo
 • Spremembe pri položaju dolžnika v postopku osebnega stečaja
 • Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
 • Prehodne določbe (začetek uporabe posameznih novosti in sprememb).

 

3. VPLIV STEČAJNEGA POSTOPKA NA IZVRŠILNE POSTOPKE

 • Nova pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov ob začetem stečajnem postopku (ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti izvršilnega sodišča,...)