Vloga in pomen CFE


Objavljamo članek mag. Boštjana Petauerja o vlogi in pomenu CFE. Članek je bil sicer napisan še v času Društva davčnih svetovalcev Slovenije, toda se lahko smiselno bere tudi za Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), saj je ZDSS članica CFE.

Vsebina članka:

Člani DDSS, zlasti tisti, ki so po društvenem stažu "mlajši", večkrat sprašujejo, kaj je to CFE, kako naše društvo v njem deluje in kakšne koristi imamo od te organizacije. Zato sem po sklepu IO DDSS pripravil o tem kratko informacijo.

Svoj zapis sem razdelil v tri dele, v katerih dajem odgovor na najpogosteje postavljena vprašanja. V prvem delu predstavljam nastanek, sttrukturo in cilje te organizacije. V drugem delu opisujem sodelovanje predstavnikov našega društva v posameznih organih CFE, v tretjem pa, kaj je do sedaj imelo in kaj še ima DDSS in njegovi člani od članstva v tej organizaciji.


Kaj je CFE?

CFE pomeni kratico za Conféderation Fiscale Européene (Zvezo evropskih davčnosvetovalnih organizaicj). Organizacija je bila ustanovljena leta 1959 v Parizu, kjer ima še tudi danes registriran sedež, čeprav se njeno poslovanje odvija preko urada v Bruslju.

V CFE je danes včlanjenih 28 profesionalnih organizacij s področja davčnega svetovanja iz 22 držav (iz nekaterih držav je več članic - Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija, Španija, Francija), ki predstavljajo več kot 150.000 davčnih svetovalcev. Posamezniki in gospodarske družbe ne morejo biti direktno člani FCE.

Organi CFE so: Generalna skupščina (sestaja se enkrat letno), Svet (prav tako enkrat letno), Izvršni odbor (sestanki po potrebi) in Fiskalni komite (sestanki včasih 4 krat letno, sedaj 2 krat letno). Za posamezne projekte se po potrebi ustanavljajo tudi delovne skupine.

Glavne funkcije CFE so naslednje:
- sodelovanje pri snovanju davčne zakonodaje na nivoju Evropske unije in posameznih državah članicah,
- izmenjava informacij o davčni zakonodaji posameznih držav članic z namenom njene čim večje harmonizacije,
- promovirati status davčnega svetovalca in zaščito tega naziva,
- seznanjanje javnosti z dejavnostjo davčnih svetovalcev.

CFE organizira enkrat letno Forum (seminar oz. bolje okroglo mizo) (običajno aprila), na katerem se obširneje obravnava po en problem s področja direktnih in en problem s področja indirektnih davkov. Udeležba na Forumu je možna po predhodni prijavi in plačilu kotizacije (letos 200 EUR) in ni omejena na člane organov CFE.

Delovanje DDSS v okviru CFE

DDSS je bilo sprejeto v CFE kot opazovalec leta 1995, kot redni član pa 1999 na Skupščini v Parizu.

Predstavniki društva so se v vsem tem času redno udeleževali sestankov Generalne skupščine, Sveta in Fiskalnega komiteja kakor tudi Foruma in na njih aktivno sodelovali.

Strokovno delo v okviru CFE na davčnem področju se odvija v Fiskalnem komiteju. V njem se, v glavnem, obravnavajo predlogi davčne zakonodaje v EU in dajejo pobude za njeno spremembo. Fiskalni komite se deli v dva dela: podkomite za direktne in podkomite za indirektne davke, ki se običajno sestajata ob istem času, vendar v ločenih prostorih.

Predstavniki društva smo preko izpolnjevanja raznih vprašalnikov (v 10 letih jih je bilo kar precej), ki se zadevali v glavnem slovensko davčno zakonodajo na raznih področjih, in katerih vsebina je predstavljala sestavni del celovitih študij posameznih davčnih področij v EU, aktivno sodelovali pri delu Fiskalnega komiteja. Vprašalniki se ne pripravljajo na sejah Fiskalnega komiteja, ampak kot pipravo zanje; na njih se po potrebi podajajo le dodatne obrazložitve.

V nekaterih primerih so bili naši predstavniki tudi nosilci posameznih raziskav in te navajamo v nadaljevanju:
- Odbitni vendar neodbit davek na dodano vrednost kot davčno priznan odgodek (Boštjan Petauer). Raziskava je bila objavljena v reviji VAT Monitor, povzetek pa tudi v reviji Davčno-finančna praksa,
- Nataša Vidovič je ksupaj s sodelavci iz DDSS (Simona Štravs, Katja Žagar in Boštjan Petauer) pripravila v okviru evropkse študije o davčnih problemih prenosa dejavnosti samostojnega podjetnika na naslednike obširen slovenski prispevek o obravnavani problematiki,
- Članica Fiskalnega komiteja, Nataša Vidovič, je ob pomoči Boštjana Petauerja in Andreja Širclja na osnovi izpolnjenih vprašalnikov iz Češke Republike, Slovaške, Madžarske in Slovenije, pripravila obsežno raziskavo z naslovom "Impact of EU Legislation on national tax law in accession countries" (Vpliv zakonodaje Skupnosti na nacionalno davčno pravo držav pristopnic) in sicer na področju davka na dodano vrednost, trošarin, obdavčitve prenosa dobičkov ter obdavčitev spojitve, pripojitve, oddelitve ter zamenjave deležev in prenosa sredstev med družbami v različnih državah članica Evropske Unije.

V letu 2005 je Boštjan Petauer kot prvi član DDSS nastopil na Forumu CFE s svojim prispevkom "Obdavčitev nepremičnin z DDV v Sloveniji" v sklopu obravnave omenjene tematike v Evropski Uniji. Celotna obravnava te tematike je dostopna na spletni strani CFE, v rubkriki CFE Forum 2005.

Koristi DDSS od članstva v CFE


Koristi, ki jih imamo od članstva v CFE, so naslednje:
- možnost vpisa naših članov v davčni register CFE. Na osnovi tega vpisa je možen kontakt z davčnimi svetovalci v drugih državah (če imamo stranke, ki jih zanima davčna obravnava posameznih vprašanj ali dogodkov v drugih evropskih državah) ali pa lahko kolegi ali stranke iz tujine poiščejo našega člana. REgister je dostopen na spletni strani CFE, do nje pa se pride tudi preko spletne strani DSS,
- z znanjem, pridobljenim v okviru CFE, smo člani v okviru DDSS sodelovali pri pripravi slovenske zakonodaje, največ na področju DDV,
- znanje, pridobljeno na CFE smo preko seminarjev DDSS (tudi nehonorarnih) prenašali našim članom,
- na dnevih in Kongresih DDSS so s strokovnimi prispevki sodelovali predstavniki davčnosvetovalnih organizacij iz raznih evropskih držav (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Švedska) in s tem dvignili nivo naših srečanj,
- zadnja leta prihaja zelo veliko materialov CFE na društvo v elektronski obliki in imajo člani možnost priti do teh materialov.

mag. Boštjan Petauer